siocha

40 tekstów – auto­rem jest sio­cha.

Życie to łódź żeg­lująca ku niebu po rze­ce nie mającej końca ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 marca 2013, 17:30

Wios­na zaczy­na się gdy Ziemie roz­grze­wają pier­wsze pro­mienie Słońca po­wodując top­nienie śniegu.
Życie zaczy­na się wte­dy gdy po­jawia się w nim dru­ga oso­ba i swoim uśmie­chem roz­pro­mienia szarą rzeczy­wis­tość krusząc skałę wokół serca. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 marca 2013, 11:02

stuk puk

Stuk puk !!!
Czy już wiesz na co przyszedł czas ?
Aby Twym uśmie­chem zdo­bić twarz.
Nie kręć nos­kiem, nie kręć buźką
Bo opo­wiem to papużkom.
One barwą swoich piórek
Zburzą sza­rej bar­wy murek. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 marca 2013, 22:08

Spotkanie

Każdy biały płatek śniegu
Przy­pomi­na mi o cza­sie biegu.
Na mych dłoniach on topnieje
Jak uk­ry­te w mym ser­cu nadzieje.

Wszys­tkie skry­te marzenia
Po­mału do­sięgają spełnienia.
Wczo­raj pier­wszy raz Cię zobaczyłam
A dziś o To­bie w no­cy śniłam.

Do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 9 stycznia 2013, 21:12

Śmierć kończy to co zaczęło życie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 grudnia 2012, 21:12

w życiu jest jak w spor­cie.... jak upad­niesz mu­sisz się szyb­ko pod­nieść i wal­czyć da­lej tyl­ko to poz­wo­li od­nieść Ci zwycięstwo 

myśl
zebrała 18 fiszek • 16 września 2012, 00:22

Każde­go ran­ka podróż zaczy­na się od nowa
Dużo le­piej się idzie, gdy pod­niesiona głowa
Wte­dy można zauważyć da­ry od Wiel­kiego Boga 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 stycznia 2012, 21:24

Nie ufaj słowom lecz sercu 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 stycznia 2012, 17:48

człowiek pot­rze­buje od cza­su do cza­su parę prob­lemów aby nie prze­rosło go włas­ne ego... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 lipca 2011, 15:44

ot­wierając szafę widzę ten sam bałagan ja­ki pa­nuje w moim życiu....
szko­da, że nie da się go tak sa­mo posprzątać... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 lipca 2011, 19:27
siocha

...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

siocha

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność